Friday, 27 May 2022 arrow
www.lozen-bg.com

Lost Password?
No account yet? Register
________________________


 
= !

, . . . , . 0889 23 95 45 http://brokerinvestood.wixsite.com/brokerinvest
-  


Hello! - 2008/07/06 00:23 I had dilemma whether to write in poor Bulgarian (i don't speak bulgarian very good) or in English. I decided to write in English because i don't want you to laugh on my bulgarian.

Next week i am coming to Lozen on an International seminar of Bulgarian language. Can somebody help me how to come from Sofiya to Lozen (taxi or sth?) and is there an Internet caffe close to the object of Bulgarian Red Cross where we will stay.

Any other additional information are helpful.

Thank you in advance.
  | | The administrator has disabled public write access.
- 2008/07/09 08:35 1.In BRC Lozen have a free wifi and Free PC conected to network too.
2.From Sofiya to Lozen taxi cost near 15-20lv. Ask the driver in advanced! Have a BUS too N: 5 cost 1 lv. Get it from (OKRAJNA BOLNITSA). Have a mini bus (MARSHRUTKA)N: 37 cost 2 lv. Get it from (OKRAJNA BOLNITSA) or hotel Pliska.
If you have any other questions, ask...
Ïèñàíåòî íà Áúëãàðñêè âúâ ôîðóìà è ñàéòà å çàäúëæèòåëíî! Ìîëÿ ×ÅÒÅÒÅ ÏÐÀÂÈËÀÒÀ ÐÅÄÎÂÍÎ!
  | | The administrator has disabled public write access.
Top!
Top!