Saturday, 13 August 2022 arrow
www.lozen-bg.com

Lost Password?
No account yet? Register
________________________


 
= !

, . . . , . 0889 23 95 45 http://brokerinvestood.wixsite.com/brokerinvest
-  


- 2006/12/16 08:57 . Ïèñàíåòî íà Áúëãàðñêè âúâ ôîðóìà è ñàéòà å çàäúëæèòåëíî! Ìîëÿ ×ÅÒÅÒÅ ÏÐÀÂÈËÀÒÀ ÐÅÄÎÂÍÎ!
  | | The administrator has disabled public write access.
- 2006/12/16 19:11 ! !
.. .
íå çíàì çàùî íèêîé íå ñïîìåíàâà íèùî çà ËÎÇÅÍÑÊÈÒÅ ÐÅÉÑÎÂÅ!!!!
òàçè ñóòðèí ïàê ñå ñ÷óïè ïîðåäíèÿ óíèêàò !!! íà íèêîãî îò êìåòñòâîòî ÿâíî íå ìó ïðàâè âïå÷àòëåíèå ,÷å ñàìî ëîçåíöè ñå âîçÿò è ìðúçíàò â ÈÊÀÐÓÑÈ îò ïðåäè 40 ãîäèíè. çàùî çà âñè÷êè äðóãè ñåëå ñå íàìåðèõà ïî ñúâðåìåííè àâòîáóñè ,à çà íàñ ïîê ñòàðèòå .ÊÌÅÒÅ íàïðàâè íåùî ïî òîçè âúïðîñ!! íà òåçè àâòîáóñè èì å èçòåêëî âðåìåòî.ïðîñòî âå÷å å ñòðàøíî äà ñå êà÷âàìå â òÿõ .
  | | The administrator has disabled public write access.
- 2006/12/21 00:16
?
topi gumi
  | | The administrator has disabled public write access.
Top!
Top!